Hotărârea nr. 216/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 324 DIN 9 SEPTEMBRIE 2002, PRIVIND ÎNFIINTAREA COMISIEI DE COORDONARE SI CONTROL A DIRECTIEI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; AVÂND Î

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 216

din data de 26 mai 2003

 

 


 Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 324 din 9 septembrie 2002, privind  înfiinţarea  Comisiei  de  coordonare  şi  control a Direcţiei Fiscale;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Având în vedere demisia d-nei Maria Ghişe, înregistrată sub nr. 25.465 din 14 mai 2003 şi a d-lui Nicolae Paraschiv, înregistrată sub nr. 26.216 din 20 mai 2003, din comisia de coordonare şi control a Direcţiei Fiscale;
 Ţinând cont  de propunerile din şedinţa Consiliul Local din data de 26 mai 2003 şi de rezultatul votului secret pentru modificarea componenţei comisiei de coordonare şi control a Direcţiei Fiscale;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Adfministraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 324 din 9 septembrie 2002, în sensul completării comisiei de coordonare şi control a Direcţiei Fiscale cu următorii consilieri locali:
  - VLADIMIR  PUIU
  - HATHAZI  LADISLAU


 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 324 din 9 septembrie 2002, astfel modificată, va fi republicată.


 Art. 3.  Persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la  îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiect: înfiinţarea  Comisiei  de  coordonare  şi  control a Direcţiei Fiscale;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 9 septembrie 2002,
 Analizând raportul de specialitate al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, înregistrat sub      nr. 58.039/2002, prin care se propune constituirea unei comisii de coordonare şi control a Direcţiei Fiscale Braşov,
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 318/2002, republicată,
 În temeiul art.38, litera i, art.46 şi art.126 din Legea Administraţiei Publice Locale         nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1. Activitatea Direcţiei Fiscale va fi coordonată şi controlată de către o comisie a Consiliului Local al Municipiului Braşov, având următoarea componenţă:

  1.  VLADIMIR  PUIU
  2.  DOGAR NICOLAE
  3.  BÂSCĂ IOAN 
  4.  ZAKARIAS CAROL
  5.  GABOR ADRIAN 
  6.  IONESCU LUCIAN
  7.  HATHAZI LADISLAU

 Art. 2. Membrii comisiei sus-menţionate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.