Hotărârea nr. 214/2003

OBIECT: DEMISIA D-LUI ARNOLD UNGUREANU DIN COMISIILE DE MONITORIZARE A DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI A CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂN

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 214

din data de 26 mai 2003

 

 

 Obiect:   demisia d-lui ARNOLD  UNGUREANU din comisiile de monitorizare  a  Direcţiei de Servicii Sociale şi a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa  nr. 2;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând  adresa d-lui ARNOLD UNGUREANU, director D.A.P.L., înregistrată sub  nr. 26.081/2003, prin care se anunţă demisia din comisiile de monitorizare ale Direcţiei de Servicii Sociale şi a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea unităţilor publice, a funcţiilor publice şi  în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.   Se aprobă demisia d-lui ARNOLD UNGUREANU - director al Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, din comisia de monitorizare a Direcţiei de Servicii Sociale şi a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2.