Hotărârea nr. 212/2003

OBIECT: ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV, DOAMNEI VIRGINIA ITTA MARCU, ACTRITA A TEATRULUI "SICA ALEXANDRESCU" DIN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 212

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect:   acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, doamnei  VIRGINIA  ITTA  MARCU, actriţă a Teatrului "Sică Alexandrescu" din Braşov;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Departamentului Servicii Interne, înregistrat cu nr. 10.120/2003, prin care se propune acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, doamnei VIRGINIA ITTA  MARCU;
 În temeiul art. 38, lit  v  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1.  Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, doamnei VIRGINIA ITTA MARCU, pentru întreaga activitate artistică, desfăşurată pe scena Teatrului "Sică Alexandrescu" din Braşov.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.