Hotărârea nr. 211/2003

OBIECT: REVOCAREA H.C.L. NR. 129/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNREGISTRATA CU NR. 25.467/2003, PRIN CARE SE PROPUNE REVOCAREA H.C.L. NR. 129/2003, PRIVIND APRO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 211

din data de 26 mai 2003

 

 


 Obiect:   revocarea H.C.L. nr. 129/2003;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive înregistrată cu nr. 25.467/2003, prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 129/2003, privind aprobarea statului de funcţii şi adresa nr. 18.814 din 3 aprilie 2003;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003, privind sancţionarea corupţiei;
 În temeiul art. 46, alin. 5 şi art. 68, lit. ţ din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.   Se respinge proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129 din 18 aprilie 2003.