Hotărârea nr. 210/2003

OBIECT: TRANSFORMAREA UNUI POST CU STUDII MEDII, INSPECTOR, DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE, ÎN POST CU STUDII SUPERIOARE, RESPECTIV, CONSILIER; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND LA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 210

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect:   transformarea unui post cu studii medii, inspector,  din cadrul Serviciului  Resurse Umane, în post cu studii superioare, respectiv, consilier;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive înregistrată sub nr. ad. 21.747/2003, a Serviciului Resurse Umane din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune transformarea unui post cu studii medii, inspector, din cadrul Serviciului Resurse Umane,  în post cu studii superioare, respectiv, consilier;
 Având în vedere apariţia H.C.L. nr. 71/2003, republicată prin H.C.L. nr. 111/2003, prin care s-a înfiinţat Direcţia de Servicii Sociale, în a cărei structură organizatorică a fost cuprins şi Biroul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Grav, aflat în subordinea  Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov;
 În temeiul art. 38, alin. (1) şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1.  Se aprobă transformarea unui post cu studii medii, inspector C  - I - 1, din cadrul Serviciului Resurse Umane, în post cu studii superioare, consilier A - I - 1.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.