Hotărârea nr. 21/2003

OBIECT: DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI CONSILIER FLOREA GHILE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 21

din data de 18 februarie 2003

 


Obiect:  desemnarea preşedintelui  de şedinţă al Consiliului Local  pentru o perioadă de 3 luni;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 februarie 2003;
Analizând propunerea d-lui consilier Florea Ghile Florin, referitoare la desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni, în persoana d-lui consilier Nicolae Dogar;
In temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Articol Unic   Dl. consilier NICOLAE DOGAR se desemnează preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni, începând cu şedinţa ordinară din luna februarie 2003.