Hotărârea nr. 209/2003

OBIECT: APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31 DECEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 209

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect:   aprobarea contului de  execuţie al bugetului local la 31 decembrie 2002;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat sub nr. 17.359/2003, prin care se propune aprobarea contului de execuţie la data de 31 decembrie 2002;
 Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit  d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1.  Se aprobă contul de execuţie bugetară pe anul 2002, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.