Hotărârea nr. 208/2003

OBIECT: CONSTITUIREA UNEI COMISII PENTRU VERIFICAREA MODULUI DE ADUCERE LA ÎNDEPLINIRE A H.C.L. NR. 3/2003, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 107/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 208

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect:  constituirea unei comisii pentru verificarea modului de aducere la îndeplinire a H.C.L. nr. 3/2003, republicată conform H.C.L. nr. 107/2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 2.022/2002/2003, a unui grup de consilieri, privind constituirea unei comisii care să verifice modul de ducere la îndeplinire a H.C.L. nr. 3/2003, modificată şi republicată conform H.C.L. nr. 107/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Public Patrimoniu nr. ad. 2.022/2002/2003;
 În temeiul art. 29 din O.G. nr. 35/2002 şi art. 38, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1.  Se aprobă constituirea unei comisii pentru verificarea modului de aducere la îndeplinire a H.C.L. nr. 3/2003, modificată şi republicată conform H.C.L. nr. 107/2003.

 Art. 2. Componenţa comisiei este următoarea:
  - dl. consilier Nedeczky Ladislau
  - d-na consilier  Ghişe Maria
  - dl. consilier Gulea Sorin
  - dl.  consilier Paul Becheanu
  - dl. consilier Chiricheş Ciprian
  - dl. consilier Grigorescu Sorin
  - dl. Loga Mugur, reprezentantul Serviciului Public Patrimoniu.

 Art. 3. Concluziile comisiei vor fi prezentate în şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna iunie.

 Art. 4.  Comisia nominalizată la art. 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.