Hotărârea nr. 207/2003

OBIECT: INTRODUCEREA ÎN CONTRACTELE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV A CLAUZEI CARACTERULUI PUBLIC AL ACESTORA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND CEREREA FUNDATIE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 207

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect:   introducerea în contractele privind domeniul public şi privat al municipiului Braşov  a clauzei caracterului public al acestora;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând cererea Fundaţiei pentru Promovarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Braşov nr. 100/2003, înregistrată la  Primăria Municipiului Braşov sub nr. 21.440/2003, prin care se solicită introducerea în contractele comerciale încheiate în numele municipiului Braşov, a clauzei privind caracterul public al acestora;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, coroborate cu prevederile Legii nr. 11/1991, astfel cum au fost completate cu  art. 1^1 din Legea nr. 298/2001, precum şi cu  prevederile Ordinului M.F. nr. 1012/2001, care aprobă documentele standard, Secţiunea  V, pct. 8,
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1.  Începând cu data prezentei hotărâri, contractele comerciale încheiate în numele Municipiului Braşov privind domeniul public sau privat al acestuia vor conţine o clauză referitoare la caracterul public al acestora.

 Art. 2. Clauza caracterului public va fi înserată în contract numai cu acordul scris al partenerului contractual.

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.