Hotărârea nr. 204/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 200.000.000 LEI PENTRU COFINANTAREA CELUI DE-AL X-LEA CONGRES - JUBILIAR, CU PARTICIPARE INTERNATIONALA - AL ASOCIATIEI FOSTILOR DETINUTI POLITICI DIN ROMÂNIA A.F.D.P.R., DESFASURAT LA BRASOV ÎN 26 - 29 IUN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 204

din data de 26 mai 2003

 

Obiect: alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei pentru cofinanţarea celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov  în 26 - 29 iunie 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând referatul nr. ad. 11.333/2003 al Biroului Relaţii cu ONG şi IMM din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, pentru cofinanţarea celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională  - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România - A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov, în 26 - 29 iunie 2003;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, lit. p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 200.000.000 lei, în vederea cofinanţării celui de-al X-lea Congres - jubiliar, cu participare internaţională - al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România - A.F.D.P.R., desfăşurat la Braşov în 26 - 29 iunie 2003.


Art. 2.  Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 200.000.000 lei.


Art. 3.  Primarul  municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.