Hotărârea nr. 203/2003

OBIECT: APROBARE AMPLASAMENTE NECESARE CONSTRUIRII UNOR BLOCURI DE LOCUINTE PENTRU TINERI SI STRUCTURA PE APARTAMENTE - STR. V. ALECSANDRI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 203

din data de 26 mai 2003


Obiect: aprobare amplasamente necesare construirii unor blocuri de locuinţe pentru tineri şi structura pe apartamente - str. V. Alecsandri;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. T. 41.310/2002 a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare amplasamente  necesare construirii unor blocuri de locuinţe pentru tineri şi structura pe apartamente - str. V. Alecsandri;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c, k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă amplasamentele situate în str. V. Alecsandri - str. Oltului, necesare construirii a 3 (trei) blocuri de locuinţe pentru  tineri  având un regim de înălţime S + P + 4 E şi o structură de câte 25 locuinţe/bloc (10 locuinţe a câte 2 camere şi 15 locuinţe cu o cameră).


Art. 2.  Primarul  municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.