Hotărârea nr. 202/2003

OBIECT: APROBARE AMPLASAMENTE PENTRU CONSTRUIRE SALI DE SPORT ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNREGISTRATA CU NR. T. 41. 310/2002 A SERVICIULUI ST

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 202

din data de 26 mai 2003

 


Obiect: aprobare amplasamente pentru construire săli de sport în municipiul Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând expunerea de motive înregistrată cu nr. T. 41. 310/2002 a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobare amplasamente  pentru construire săli de sport în municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c, k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă amplasamentele necesare construirii unor săli de sport în incinte aparţinând următoarelor şcoli din municipiul Braşov: Şcoala Generală nr. 8 - str. Hărmanului  nr. 30; Şcoala Generală nr. 11 - str. Busuiocului nr. 1; Şcoala Generală nr. 19 - Aleea Lăcrămioarelor  nr.  2;  Şcoala Generală nr. 23 -  str. Barbu Lăutaru nr. 10;  Şcoala Generală  nr. 27 - str. Mărgăritarelor nr. 2; Şcoala Generală nr. 31 - str. Simeria nr. 5; Grupul Şcolar Grigore Antipa - Str. Traian nr. 4.


Art. 2.  Primarul  municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.