Hotărârea nr. 201/2003

OBIECT: MAJORAREA TARIFELOR DE CALATORIE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI A BILETULUI CONTRAVENTIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PR

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 201

din data de 26 mai 2003

 

 


Obiect: majorarea tarifelor de călătorie pentru activitatea de transport public  local în Municipiul Braşov şi a biletului contravenţional;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrat cu nr. 20.787 din 16 aprilie 2003, prin care s-a propus majorarea tarifelor de călătorie pentru activitatea de transport public local în Municipiul Braşov şi a biletului contravenţional;
Având în vedere prevederile OG. nr. 97/1999, republicată art. 3, alin. 4 şi a modificărilor aduse prin art. 2  din O.U.G. nr. 148/2000 şi prevederile H.C.L. nr. 25/1992, republicată - art. 1, lit. b;
În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă majorarea tarifelor de călătorie pentru activitatea de transport public local în Municipiul Braşov şi a biletului contravenţional, începând cu data de 7 iunie 2003, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2.   Primarul municipiului Braşov şi R.A. Transport Braşov vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT    ANEXA 1
                   B R A Ş O V

 

 

Tarife la bilete şi abonamente de călătorie
în transportul public local de călătări din Municipiul Braşov
propuse a se majora cu 7 iunie 2003

 


 I. Transport public local de călători
     pe bază de bilet       U.M.    lei

 A. Pe traseele din municipiul Braşov  Bilet 1 călătorie   7.000
      (excepţie linia 20).

 B. Linia 20 Poiana Braşov   Bilet 1 călătorie   15.000

 II. Transport public local de călători
      pe bază de abonament

 A. Pe traseele din municipiul Braşov
     (excepţie linia 20)

  - 1 linie    Abonament / l ună           190.000
  - 2 linii     Abonament / lună           350.000
  - Toate liniile    Abonament / lună           500.000
  - Tronson    Abonament / lună           250.000
  - Nenominalizat   Abonament / lună                   1.000.000

  - Pe toate liniile   Abonament / 1 zi   30.000
       Abonament / 7 zile            150.000
       Abonament / 10 zile                       210.000

 B. Linia 20 Poiana Braşov   Abonament / lună            400.000


 III. Bilet contravenţional plătibil pe loc
                   în mijloacele de transport în comun                          200.000

 Tarifele propuse conţin T.V.A. de 19 %