Hotărârea nr. 20/2003

OBIECT: DESEMNAREA PRESEDINTELUI CONSILIULUI LOCAL PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 18 FEBRUARIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI CONSIL

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 20

din data de 18 februarie 2003

 

 


Obiect:  desemnarea preşedintelui Consiliului Local pentru şedinţa extraordinară  din data de 18 februarie 2003;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 februarie 2003;
Analizând propunerea d-lui consilier Florea Ghile Florin, potrivit căreia, avându-se în vedere obiectul ordinii de zi al şedinţei, respectiv aprobarea bugetului local al municipiului Braşov pe anul 2003, preşedinte al şedinţei să fie desemnat  dl. consilier Lucian Ionescu - preşedintele comisiei economice a Consiliului Local Braşov;
In temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Articol Unic Se desemnează dl. consilier LUCIAN IONESCU preşedinte al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local din data de 18 februarie 2003.