Hotărârea nr. 2/2003

OBIECT: DIMINUAREA FONDULUI DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 IANUARIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNERE

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 2

din data de 13 ianuarie 2003

 


Obiect:  diminuarea fondului de rulment al bugetului local al Municipiului Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13 ianuarie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 1.043 din 9 ianuarie 2003, prin care s-a propus diminuarea fondului de rulment al bugetului local al Municipiului Braşov cu suma de 226.612 mii lei;
Având în vedere prevederile art. 32 din legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, prevederile art. 4.7. din NM M.F. nr. 1.623 din 29 noiembrie 2002, privind încheierea execuţiei bugetare pe anul 2002;
In temeiul  art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă diminuarea fondului de rulment cu suma de 226.612 mii lei, respectiv de la suma de 1.263.819 mii lei la suma de 1.037.207 mii lei, în vederea acoperirii deficitului bugetar rezultat la finele anului 2002.


Art.  2.  Se aprobă utilizarea fondului de rulment în sumă de 1.037.207 mii lei pentru acoperirea golului de casă ce poate apărea în decursul anului curent.


Art. 3. Primarul  Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.