Hotărârea nr. 199/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TRANSPORT BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNREGISTRATA CU NR. AD. 11.2

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 199

din data de 26 mai 2003

 


Obiect: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Transport Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând Raportul de specialitate şi Expunerea de motive înregistrată cu nr. ad. 11.247 din 16 aprilie 2003, al Serviciului  Buget din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al R.A. Transport Braşov;
Având în vedere prevederile O.M.F. nr. 2.121/2002, privind modul de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, art. 4, alin. 2 din O.U.G. nr. 79/2001, privind întărirea  disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, O.M.A.P.  pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum şi H.C.L. nr. 22 din 18 februarie 2003, privind aprobarea bugetului local pe anul 2003;
În temeiul art. 38, lit. d, i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov, pe anul 2003, în sumă de 345.302 mil. lei la partea de venituri şi în sumă de 345.134 mil. lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanţă ai R.A. Transport Braşov, pe anul 2003, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. R.A. Transport Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.