Hotărârea nr. 198/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA UNIFAMILIALA, STR. NUCULUI NR. 26 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT CU NR. 23.336 DIN

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 198

din data de 26 mai 2003

 

 

Obiect: aprobare  P.U.D. -  Locuinţă unifamilială, str. Nucului nr. 26 Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrat cu  nr. 23.336 din 25.04.2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Locuinţă unifamilială, str. Nucului nr. 26 Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă documentaţia  "P.U.D. - Locuinţă unifamilială, str. Nucului nr. 26, Braşov", iniţiată de Stanciu Alexandru şi întocmită de  S.C. GIROCONSTRUCT S.R.L., pe  terenul identificat în C.F. nr. 17064, cu nr. top. 7261/2/2.


Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri