Hotărârea nr. 197/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA SI GARAJ STR. OITELOR NR. 5 F; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNREGISTRATA CU NR. 23.228/2003, A SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 197

din data de 26 mai 2003

 

Obiect: aprobare  P.U.D. - Locuinţă şi garaj str. Oiţelor nr. 5 F;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând Expunerea de motive înregistrată cu nr. 23.228/2003, a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Locuinţă şi  garaj, str. Oiţelor nr. 5 F;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Locuinţă şi garaj str. Oiţelor nr. 5 F Braşov, iniţiat de Negus Ion şi elaborat de Agenţia de proiectare LISA.


Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.