Hotărârea nr. 196/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - ATELIER DE CROITORIE, SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU - CALEA FELDIOAREI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ÎNREGISTRATA CU NR. 22.84

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 196

din data de 26 mai 2003

 

Obiect: aprobare  P.U.D. -  Atelier de croitorie, sediu firmă şi locuinţă de serviciu - Calea Feldioarei f.n.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând Expunerea de motive înregistrată cu nr. 22.842/2003, a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Atelier de croitorie, sediu firmă şi locuinţă de serviciu - Calea Feldioarei f.n.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Atelier de croitorie, sediu firmă şi locuinţă de serviciu - Calea Feldioarei f.n., teren identificat în C.F. nr. 32391, cu nr. top. 10018/2/1/1, 10018/2/1/2 totul per 2, iniţiat de Rodina Victoria şi elaborat de arh. Ileana Filipescu.


Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.