Hotărârea nr. 195/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - DOTARI ÎN ZONA PIETONALA SI PENSIUNE TURISTICA POIANA BRASOV (ZONA FAVORIT); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE A SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 195

din data de 26 mai 2003

 


Obiect: aprobare  P.U.D. -  Dotări în zona pietonală şi Pensiune turistică  Poiana Braşov (zona Favorit);

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând Expunerea de motive a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, înregistrată cu nr. 19.013/2003, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Dotări în zona pietonală şi Pensiune turistică - Poiana Braşov (zona Favorit);
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Dotări în zona pietonală şi Pensiune turistică - Poiana Braşov (zona Favorit)", iniţiată de S.C. ROLBEER S.A. Craiova şi întocmită de către S.C. L'IMAGE S.R.L., pe terenul situat în Poiana  Braşov, str. Fântâniţa Călugărului f.n., identificat în C.F. 11848, cu nr. top. 14204/1/3/1.

Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico- edilitare (inclusiv la realizarea  ministaţiei de epurare ape uzate, devieri reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic în faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.