Hotărârea nr. 194/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENURILOR AFERENTE CONSTRUCTIILOR DETINUTE DE S.C. NIMPEX S.R.L. BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 50; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 575/200

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 194

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect: concesionarea terenurilor aferente construcţiilor deţinute de S.C. NIMPEX S.R.L. Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 575/2002, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50, către S.C. NIMPEX S.R.L. Braşov;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 577/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă concesionarea directă a terenurilor situate în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50, identificate prin C.F. nr. 32746, cu nr. top. (6244/2 - 6245/2/1/1/3/2)/I, în suprafaţă de 52,95 m.p., nr. top. /6244/2 - 6245/2/1/1/3/3)/I - în suprafaţă de 72,55 m.p. şi imobilul identificat prin C.F. nr. 30290, cu nr. top. (6244/2 - 6245/2/3/I/2)/I - în suprafaţă de 190,47 m.p. către S.C. NIMPEX S.R.L.

 Art. 2.  Preţul terenurilor menţionate la art. 1, este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea  terenurilor se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Se înscrie dreptul de servitute de trecere cu piciorul şi auto în favoarea nr. top. (6244/2 - 6245/2/1/1/3/2)/I şi nr. top. (6244/2 - 6245/2/1/1/3/3)/I, ca fonduri dominante asupra nr. top. (6244/2 - 6245/2/1/1/3/1)/I ca fond aservit.

 Art. 5. Destinaţia imobilelor - terenuri menţionate la art. 1, conform C.U.  nr. 6499/2002.

 Art. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.