Hotărârea nr. 193/2003

OBIECT: ADMITEREA CONTESTATIEI S.C. "ALBINUTA IMPEX" S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU ÎNREGISTRAT CU

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 193

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: admiterea contestaţiei S.C. "ALBINUŢA IMPEX" S.R.L.;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Raportul de specialitate şi Expunerea de motive  a Serviciului Public Patrimoniu înregistrat cu nr. ad. 3.466/2003, privind admiterea contestaţiei S.C. "ALBINUŢA IMPEX" S.R.L., înregistrată sub nr. 2.871 din 1 februarie 2002 şi procesul - verbal nr. ad. 2.871 din 18 februarie 2002 al comisiei de analiză a contestaţiei numită prin Dispoziţia nr. 206 din 14 februarie 2002;
 În temeiul art. 38, al. (2), lit. f  şi g,  art. 46 şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă procesul-verbal nr. ad. 2.871 din 18 februarie 2002 al comisiei de analiză a contestaţiei numită prin Dispoziţia nr. 206 din 14 februarie 2002.


 Art. 2.  Se admite contestaţia S.C. "ALBINUŢA IMPEX" S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 2.871 din 1 februarie 2002.


 Art. 3. Primarul municipiului  Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.