Hotărârea nr. 192/2003

OBIECT: MUTAREA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL PLATFORMEI COMERCIALE DACIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 3.418/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI PU

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 192

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect:  mutarea sediului administrativ al platformei comerciale DACIA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 3.418/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Administrare Locuri Publice Amenajate, privind mutarea sediului administrativ al platformei comerciale DACIA;
 Având în vedere Legea nr. 216/2001, privind bugetul de stat pe anul 2001, Legea  nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 În temeiul art. 38, lit. f, art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită Serviciului Public Patrimoniu pe durata  existenţei acestuia, a unui număr de 5 încăperi, în suprafaţă totală de 109 m.p., din Creşa nr. 2 Braşov, identificate conform schiţei anexate, parte integrantă a prezentei, acestea urmând a avea destinaţia de sediu administrativ al platformei comerciale DACIA.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.