Hotărârea nr. 191/2003

OBIECT: INTRODUCEREA ÎN LISTA DE INVESTITII A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PE ANUL 2003 A ÎNTOCMIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA TROTUARELOR, ALEILOR PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN MUNICIPIUL BRASOV, ÎN VEDEREA CON

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 191

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: introducerea în lista de investiţii a Serviciului Public Patrimoniu pe anul 2003  a întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea trotuarelor, aleilor pietonale şi amenajarea de noi locuri de parcare în municipiul Braşov, în  vederea contractării unui împrumut public pentru executarea lucrărilor;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 3.419/2003, prin care se propune aprobarea  introducerii în lista de investiţii pe anul 2003 a întocmirii unui Studiu de Fezabilitate, pentru reabilitarea trotuarelor, aleilor pietonale şi amenajarea de noi locuri de parcare în municipiul Braşov;
 Având în vedere prevederile art. 22 şi art. 40 din O.G. nr. 43/1997, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 82/1998, privind regimul drumurilor şi art. 113 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia  pe drumurile publice;                              
 În temeiul art. 38, lit. d şi  l  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă introducerea în lista de investiţii a Serviciului Public Patrimoniu pe anul 2003 a unei noi poziţii, respectiv Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea trotuarelor, aleilor pietonale şi amenajarea de noi locuri de parcare în municipiul Braşov.

 Art. 2.  Studiul de fezabilitate se va întocmi separat pentru fiecare cartier al municipiului Braşov, după cum urmează:

Nr.
crt.     Cartier          Suprafaţa estimată alei,   Valoarea estimată investiţie        Suprafaţa pentru noi           Valoarea estimată 
                                   trotuare (m.p.)                pentru alei  şi trotuare               locuri parcare                 investiţie parcări


1.    NOUA-DÂRSTE            24.890                        8.840.800.000                          9.825                         2.456.250.000
2.    ASTRA                       104.800                      37.224.000.000                        41.385                       10.346.250.000
3.    VALEA CETĂŢII            26.200                        4.653.000.000                        10.350                         2.587.500.000
4.    FLORILOR-KRAITER     41.920                        2.934.400.000                        16.545                         4.136.250.000
5.    CENTRUL NOU              43.230                      15.355.000.000                        17.070                         4.267.500.000
6.    TRACTORUL                 39.300                      12.563.200.000                        15.525                         3.881.250.000
7.    BARTOLOMEU NORD    20.960                       7.444.800.000                           8.280                        2.070.000.000
8.    BARTOLOMEU               22.270                       7.910.200.000                           8.790                        2.197.500.000
9.    CENTRUL VECHI            20.960                       7.444.800.000                           8.280                        2.070.000.000

10.   PRUND SCHEI                14.410                       4.094.600.000                           5.685                        1.421.250.000
11.   TRIAJ - HĂRMAN             2.829                       2.094.200.000                           3.885                           971.250.000
12.   PLATFORMA IND.

        EST - ZIZIN                       1.572                          335.000.000                              615                          153.750.000
13.   STUPINI                             9.170                          223.400.000                           3.615                          903.750.000
14.   POIANA BRAŞOV               489                          152.200.000                              150                             37.500.000
        TOTAL:                        380.000                   111.269.600.000                       150.000                     37.500.000.000


       TOTAL GENERAL = 530.000 m.p. = 148.769.600.000 lei


 Art. 3. Tariful pentru proiectarea lucrărilor  faza S.F. însumează aproximativ 760.000.000 lei.


 Art. 4.  Finanţarea se va face prin diminuarea corespunzătoare a poziţiei 5 "Compactor" din lista de dotări independente pentru anul 2003, Cap. 63.02. din bugetul Serviciului Public Patrimoniu.


 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.