Hotărârea nr. 19/2003

OBIECT: APLICAREA PREVEDERILOR O.G. NR. 6 DIN 23 IANUARIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; TINÂND CONT DE PREVEDERILE O.G. NR. 6 DIN 23 IANUARIE 2003 SI ADRESA PREFECTURII JUDE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 19

din data de 27 ianuarie 2003

 

 


Obiect: aplicarea prevederilor O.G. nr. 6 din 23 ianuarie 2003;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 6 din 23 ianuarie 2003 şi adresa Prefecturii Judeţului Braşov nr. 436 din data de 25 ianuarie 2003:
În temeiul art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Articol Unic.  Se respinge proiectul de hotărâre privind aplicarea prevederilor O.G. nr. 6 din 23 ianuarie 2003.