Hotărârea nr. 189/2003

OBIECT: ÎNCHEIERE ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE AL TERENULUI AFERENT SPATIULUI C 9 DIN CENTRUL CIVIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 1.509/2002/20

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 189

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: încheiere act adiţional la contractul de concesiune al terenului aferent  spaţiului C 9 din Centrul Civic;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 1.509/2002/2003, prin care se propune încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune al terenului aferent spaţiului C 9 din Centrul Civic;
 Având în vedere avizul dat de comisia constituită conform H.C.L. nr. 37/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă încheierea unui act adiţional conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, la contractul de concesiune încheiat cu RAIFFEISEN BANK S.A. - Sucursala Braşov, privind terenul în suprafaţă de 2.255 m.p., aferent spaţiului C 9 din Centrul Civic.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.