Hotărârea nr. 188/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GARII NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI CAIA DINU SI DORINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 188

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 2, în  vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Caia Dinu şi Dorina;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 1.442 din 4 martie 2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 2;  
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Gării nr. 2, identificat prin C.F. nr. 13646, cu nr. top. 9103/2/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1/2, în suprafaţă de 4,50 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Caia Dinu şi Dorina.   

 Art. 2.  Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4.  Destinaţia terenului conform C.U. 5.932/5.11.2002, este de realizare a unui acces din  exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 30199, cu nr. top. 9103/2/1/1/1/1/1/1/3/XXXVI.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.