Hotărârea nr. 187/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. O. GOGA NR. 37;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI BEJAN IOSIF SI SANDINA;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003;ANALIZÂND EXPUNEREA D

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 187

din data de 26 iunie 2003

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. O. Goga nr. 37, în vederea  realizării unui acces din exterior, beneficiari Bejan Iosif şi Sandina;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 1.502 din 4 martie 2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. O. Goga nr. 37;
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  str. O. Goga nr. 37, identificat prin C.F. nr. 28814, cu nr. top. 9353/4/16/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 2,70 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Bejan Iosif şi Sandina.

 Art. 2.  Preţul terenului menţionat la art. 1, este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4.  Destinaţia terenului conform C.U. 84/15.01.2003, este de realizare a unui  acces din  exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 30667, cu  nr. top. 9353/4/16/1/1/2/2.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.