Hotărârea nr. 186/2003

OBIECT: APROBARE STUDIU PRIVIND "REDOTAREA SI MODERNIZAREA CENTRALEI ENERGETICE DE COGENERARE SI A RETELEI MUNICIPALE DE TERMOFICARE" ELABORAT DE "SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OSTERREICH"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 186

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: aprobare Studiu privind "Redotarea şi modernizarea centralei energetice de  cogenerare şi a reţelei municipale de termoficare" elaborat de "Siemens  Aktiengesellschaft Osterreich";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând  propunerea unui grup de consilieri având ca obiect aprobarea Studiului privind "Redotarea şi modernizarea centralei energetice de cogenerare şi a reţelei municipale de termoficare" elaborat de "Siemens Aktiengesellschaft Osterreich", înregistrat sub nr. 22.229 din 19 aprilie 2003 şi Referatul de evaluare înregistrat sub nr. ad. 22.229 din 21 mai 2003, întocmit de dr. ing. Fetcu Dumitru şi dr. ing. Fota Stan - verificatori de proiecte atestaţi M.L.P.T.I.;
 Având în vedere H.C.L. nr. 478 din 25 noiembrie 2002, prin care a fost aprobată "Scrisoarea de intenţie" privind colaborarea dintre Consiliul Local Braşov şi "Siemens Aktiengesellschaft Osterreich";
 În temeiul art. 38, al. 2, lit. c ,  j , m , x  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă Studiul privind "Redotarea şi modernizarea  centralei energetice de cogenerare şi a reţelei municipale de termoficare" elaborat de "Siemens Aktiengesellschaft Osterreich", denumit în continuare proiect, parte integrantă a prezentei.

 Art. 2.  Se constituie comisia de monitorizare şi coordonare a proiectului, denumită în continuare comisie, compusă  din treisprezece membri, astfel:
 - 9 (nouă) consilieri locali:
  - Dogar Nicolae
  - Ionescu Lucian
  - Bâscă Ioan
  - Gonţea Paul
  - Zota Corneliu
  - Zakarias Carol
  - Hathazi Ladislau
  - Berlin Costel Petrişor
  -  Salcă Horia.
 - doi reprezentanţi ai "Siemens Aktiengesellschaft Osterreich";
 - un reprezentant al S.C. "CET BRAŞOV" S.A.;
 - un reprezentant al R.A. TERMO Braşov.

 Art. 3.  Comisia va coordona şi monitoriza întocmirea proiectului tehnic de execuţie în termen de 30 de zile şi a proiectului de finanţare în timp de 45 de zile şi le va transmite spre aprobare Consiliului Local Braşov după şi  cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională.


 Art. 4. S.C. "CET BRAŞOV" S.A. şi membrii comisiei, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.