Hotărârea nr. 185/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE PIATA DE MIERCURI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNERE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 184

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa DE MIERCURI";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 2.714 din 23 mai 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului/Biroului Tehnic - Licitaţii din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa DE MIERCURI";
 Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice şi prevederile H.C.L. nr. 287/2002 şi H.C.L. nr. 104/2003,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa DE MIERCURI":

 - Valoarea totală :      - 34.007.560 mii lei,  echivalent a 939.150 Euro (1 Euro = 36.211  lei, paritate lei/euro comunicată de B.N.R. la  data de 2 aprilie 2003), cu TVA inclus.
    din care C + M :     - 27.403.000  mii lei, echivalent a 756.759 Euro.
 
 - Durata de execuţie: - 36 luni de zile calendaristice.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.