Hotărârea nr. 184/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE PIATA TRACTORUL" ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 184

din data de 26 mai 2003

 


 Obiect: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa TRACTORUL" ;   

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 2.711 din 22 mai 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului/Biroului Tehnic - Licitaţii din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa TRACTORUL";
 Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice şi prevederile H.C.L. nr. 287/2002 şi H.C.L. nr. 104/2003,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa TRACTORUL":

 - Valoarea totală : - 2.508.879 mii lei, echivalent a  69.285 Euro (1 Euro = 36.211 lei, paritate lei/euro comunicată de B.N.R. la data  de 2 aprilie 2003), cu TVA inclus.
    din care C + M : - 1.745.370  mii lei, echivalent a  48.200 Euro.

 - Durata de execuţie : - 12 luni de zile calendaristice.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.