Hotărârea nr. 183/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE PIATA STAR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 183

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa STAR";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 2.712 din 22 mai 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului/Biroului Tehnic - Licitaţii din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa STAR" ;
 Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice şi prevederile  H.C.L. nr. 287/2002 şi H.C.L. nr. 104/2003,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa STAR":

 - Valoarea totală : - 4.816.388 mii lei echivalent a 133.009 Euro (1 Euro = 36.211 lei,  paritate lei/euro comunicată de B.N.R. la data de 2 aprilie 2003), cu TVA inclus.
    din care C + M : - 3.722.490  mii lei, echivalent a 102.800 Euro.
 
 - Durata de execuţie : - 12 luni de zile calendaristice.


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.