Hotărârea nr. 180/2003

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE A D-LUI RÎSTEIU GHEORGHE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 2003; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA A D-LUI RÎSTEIU GHEORGHE, PRIVITOARE LA ADOPTAREA STATUL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 180

din data de 19 mai 2003

 


 Obiect: respingerea reclamaţiei administrative a d-lui Rîşteiu Gheorghe;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 19 mai 2003;
 Analizând  reclamaţia administrativă a d-lui Rîşteiu Gheorghe, privitoare la adoptarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local, respectiv H.C.L. nr. 129/2003;
 Având în vedere reclamaţia administrativă a d-lui Rîşteiu Gheorghe privind organigrama Primăriei;
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 66/2003; H.C.L. nr. 129/2003 şi prevederile Legii nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Articol unic. Se respinge  reclamaţia administrativă formulată de dl. Rîşteiu Gheorghe, privind statul de funcţii al aparatului  propriu al Consiliului Local şi în consecinţă se menţine H.C.L. nr. 129/2003, în forma în care a fost adoptată în şedinţa din data de 18 aprilie 2003.