Hotărârea nr. 18/2003

OBIECT: COMPENSAREA SUMEI DE 937.306.458 LEI REPREZENTÂND IMPOZIT PE PROFIT VIRAT ÎN PLUS DE R.A. TERMO ÎN ANUL 1999 CU SUME DATORATE BUGETULUI LOCAL SI BUGETULUI DE STAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 18

din data de 27 ianuarie 2003

 

Obiect: compensarea sumei de 937.306.458 lei reprezentând impozit pe profit virat în plus de R.A. TERMO în anul 1999 cu sume datorate bugetului local şi bugetului  de stat;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 3.276/2003, prin care se propune aprobarea compensării sumei de 937.306.458 lei, reprezentând impozit pe profit achitat în plus în anul 1999 în contul bugetului local cu sume  datorate bugetului local, iar diferenţa cu sume datorate bugetului de stat;
Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă compensarea sumei de 937.306.458 lei, reprezentând impozit pe profit achitat în plus de R.A. TERMO în anul 1999, cu sume datorate bugetului local, iar diferenţa se restituie.
 
Art. 2. Restituirea se va face din contul 21.22.02.05 - "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", după încasarea sumei aferente.


Art. 3.  Direcţia Fiscală Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.