Hotărârea nr. 179/2003

OBIECT : ÎNTOCMIREA DOSARELOR CONSILIERILOR PENTRU SEDINTELE DE CONSILIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 25.787 DIN 16 MAI 2003 AL DIRECTEI ADMINISTRATIE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 179

din data de 19 mai 2003

 

 Obiect : întocmirea dosarelor consilierilor pentru şedinţele de consiliu;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 19 mai 2003;
 Analizând raportul de specialitate nr. ad. 25.787 din 16 mai 2003 al Direcţei Administraţie Publică Locală, prin care se propune modul de întocmire al dosarelor consilierilor pentru şedinţele de Consiliu Local;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1.  Începând cu luna iunie 2003, pentru şedinţele Consiliului Local se vor întocmi 11 dosare complete cuprinzând proiectele de hotărâre, raportul de specialitate şi anexe, câte unul pentru preşedintele  fiecărei comisii de specialitate, primar, secretar şi director D.A.P.L.

 Art. 2.  Celelalte dosare, respectiv diferenţa până la 38, vor cuprinde numai proiectele de hotărâre, referatul sau raportul de specialitate.

 Art. 3. Consilierul care solicită un dosar complet, va intra în posesia acestuia la cererea formulată expres în acest sens.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.