Hotărârea nr. 178/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 253/2002, REPUBLICATA, PRIVIND COMISIA DE ANALIZA A CONTESTATIILOR LA LICITATIILE AVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA BUNURILOR SI SERVICIILOR PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 178

din data de 19 mai 2003

 

Obiect: modificarea H.C.L. nr. 253/2002, republicată, privind comisia de analiză a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea bunurilor şi serviciilor publice;

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 19 mai 2003;
Analizând propunerea unui grup de consilieri, având ca obiect modificarea H.C.L. nr. 253/2002, republicată, privind comisia de analiză a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea bunurilor şi  serviciilor publice, înregistrată sub nr. 3.169/2003;
Având în vedere dispoziţiile art. 35 din H.G.R. nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor  Metodologice cadru ale Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
În temeiul art. 38, lit. f, h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.   Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 253/2002, republicată, care va avea următorul cuprins:
" Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea bunurilor şi serviciilor publice, denumită în continuare - comisie - în următoarea componenţă:
 - Sorin Grigorescu - consilier local - preşedinte al comisiei
 - Reprezentant al Direcţiei Fiscale Braşov - membru al comisiei
 - Reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Braşov - membru al      comisiei.

Art. 2.  După art. 1 se introduc două noi articole care vor avea următorul cuprins:

"Art. 2.  Domnii consilieri Puiu Vladimir şi Corneliu Zota se numesc membri supleanţi  ai comisiei menţionate la art. 1. Oricare dintre membrii supleanţi este înlocuitorul de drept al preşedintelui comisiei în cazul absenţei acestuia şi va fi desemnat de acesta.
Art. 3. Comisia va informa de îndată concedentul despre modul în care au fost soluţionate contestaţiile."

Art. 3.  H.C.L. nr. 253/2002, astfel modificată va fi republicată, articolele primind o nouă numerotare.

Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A NR. 253/2002

republicată conform H.C.L. nr. 178 din 19 mai 2003

 

Obiect: constituire comisie de analiză a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea de bunuri şi servicii;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 iulie 2002,
Analizând referatul nr. ad. 18.737/2002 al Direcţiei Economice, prin care se propune constituirea comisiei de analiză a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea de bunuri şi servicii;
Având în vedere prevederile art. 35 din H.G.R. nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aprobare a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, cu privire la numirea de către concedent a unei comisii de analiză a contestaţiilor;
În  temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor la licitaţiile având ca obiect concesionarea bunurilor şi serviciilor publice, denumită în continuare - comisie - în următoarea componenţă:
 - Sorin Grigorescu - consilier local - preşedinte al comisiei
 - Reprezentant al Direcţiei Fiscale Braşov - membru al comisiei
 - Reprezentant al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Braşov - membru al comisiei.

Art. 2.  Domnii consilieri Puiu Vladimir şi Corneliu Zota se numesc membri supleanţi  ai comisiei menţionate la art. 1. Oricare dintre membrii supleanţi este înlocuitorul de drept al preşedintelui comisiei în cazul absenţei acestuia şi va fi desemnat de acesta.

Art. 3. Comisia va informa de îndată concedentul despre modul în care au fost soluţionate contestaţiile.

 Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.