Hotărârea nr. 177/2003

OBIECT: SCHIMBAREA DENUMIRII SI COLECTIVULUI REDACTIONAL AL ZIARULUI "PRIMARIA BRASOVULUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 2003; ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE SI REFERATUL INITIAT DE UN GRUP DE CONSI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 177

din data de 19 mai 2003

 


 Obiect:  schimbarea denumirii şi colectivului redacţional al Ziarului "Primăria Braşovului";

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 19 mai 2003;
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul iniţiat de un grup de consilieri, precum şi raportul de specialitate nr. ad. 25.775 din 15 mai 2003, al Direcţei Administraţie Publică Locală, prin care se propune schimbarea denumirii Ziarului "Primăria Braşovului", precum şi a colectivului redacţional al acestuia întrucât materialele publicate în paginile lui reflectă activitatea Consiliului Local, a Primarului, a aparatului propriu precum şi a instituţiilor aflte sub autoritatea  Consiliului Local;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1.  Începând cu data prezentei hotărâri, Ziarul "Primăria Braşovului" îşi schimbă denumirea în "Consiliul Local Braşov".


 Art. 2. Colectivul redacţional al Ziarului "Consiliul Local Braşov", va avea următoarea componenţă:

 - Dl. Horia Salcă - redactor şef;
 - Secretarul Municipiului Braşov - probleme juridice, legalitatea actelor  administrative;        
 - Şeful Serviciului Secretariat - Administrativ - elaborare H.C.L. şi legislaţie;
 - Şeful Serviciului Buget - probleme economice;
 - Directorul Direcţiei Fiscale - taxe şi impozite locale;
 - Directorul Serviciului Public Patrimoniu - publicaţii vizând domeniul public şi privat
 - Directorul Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  - probleme de  ecarisaj;
 - Directorul Direcţiei de Servicii Sociale  - probleme de asistenţă socială;
 - D-na Gabriela Plopeanu şi Cristina Sânpetru - probleme vizând Asociaţiile de  Proprietari;
 - Ildiko Csetri, Laura Romanca şi Sorin Toarcea - concepţie, culegere, redactare, editare, fotografii;
 - Krisztina Bathori  -  probleme vizând autorizarea liberei iniţiative;
 - Ciprian Tomşa - editare, corectare, tipărire.

 Art. 3.   Sumele necesare editării şi tipăririi ziarului vor fi suportate de la bugetul local al municipiului Braşov.

 

 Art. 4.  Tirajul  ziarului se va încadra în limita alocaţiei bugetare şi se va distribui prin reţeaua de distribuţie a presei alături de cotidianul local cu cel mai mare tiraj, prin Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Serviciul  Registratură şi Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
 

 Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.