Hotărârea nr. 176/2003

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI CONTRACTELOR, LICITATIILOR SI ACHIZITIILOR PUBLICE AFLATE ÎN CURS DE DERULARE SI TRANSFERAREA DERULARII LOR LA SERVICIILE PUBLICE DESCENTRALIZATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 176

din data de 19 mai 2003

 

 

Obiect: reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice aflate  în curs de derulare şi transferarea derulării lor la serviciile publice descentralizate;


Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 19 mai 2003;
Analizând propunerea unui grup de consilieri, înregistrată cu nr. ad. 3.170/2003, având ca obiect reglementarea situaţiei contractelor, licitaţiilor şi achiziţiilor publice, aflate în curs de derulare şi transferarea derulării lor la serviciile publice descentralizate;
Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 66/2003 şi H.C.L. nr. 104 din 7 aprilie 2003, prin care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu;
In temeiul  art. 38, lit. d, f,  i  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.   Se aprobă preluarea de către Serviciul Public Patrimoniu a drepturilor şi obligaţiilor Municipiului Braşov ce decurg din derularea contractelor de achiziţie publică având ca obiect bunuri, servicii şi lucrări a căror finanţare a făcut obiectul H.C.L. nr. 104/2003 (art. 2, prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Patrimoniu).


Art. 2.  Pentru achiziţiile publice aflate în desfăşurare, după finalizarea de către aparatul propriu al Consiliului Local a procedurilor privind atribuirea contractelor, se vor aplica dispoziţiile art. 1 din prezenta, iar contractele vor fi încheiate de Serviciul Public Patrimoniu.


Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.