Hotărârea nr. 174/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 354/2002, PRIVIND CONTRACTUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV, SOCIETATEA ROMÂNA DE CRUCE ROSIE SI ASOCIATIA "EMPATIA" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 174

din data de 24 aprilie 2003

 

 Obiect:  modificarea H.C.L. nr. 354/2002, privind Contractul de Parteneriat între Municipiul  Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie şi Asociaţia "Empatia" Braşov; 


  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,
 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Autoritate Tutelară din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrată cu nr. 23.280 din 24 aprilie 2003, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 354/2002, privind Contractul de Parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie şi Asociaţia "Empatia" Braşov,
 Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 705/2001 - privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 4 din Legea nr. 116/2002 - privind combaterea şi prevenirea marginalizării sociale; ale H.C.L. nr. 198/2002 - privind aprobarea contractelor de parteneriat pentru realizarea celor două proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană "Parteneriat între autorităţile publice şi societatea civilă pentru asistarea persoanelor fără adăpost" şi "Centrul social de asistenţă comunitară"; ale H.C.L. nr. 354/2002, republicată - privind Contractul de Parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie şi Asociaţia "Empatia" Braşov,
 În temeiul art. 38, lit. s, art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  H.C.L. nr.  354/2002 se modifică după cum urmează:
  Art. 3. Se aprobă încheierea contractelor de muncă între Primăria Municipiului Braşov şi personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Proiectului RICOP - Centrul integrat pentru persoane fără adăpost.
  Art. 4. Personalul urmează să fie angajat începând cu data de 1 martie 2003 până la data de 30 septembrie 2003, în conformitate cu organigrama prezentată în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Salarizarea, precum şi obligaţiile angajaţilor şi ale angajatorului către stat se vor asigura din fondurile Proiectului RICOP.
  Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art. 2. Se revocă H.C.L. nr. 89/2003 - privind desemnarea Direcţiei de Servicii Sociale ca executant al Proiectului RICOP - Centrul in integrat pentru persoane fără adăpost.

 Art. 3. H.C.L. nr.  354/2002 astfel modificată se va republica.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 354/2002

republicată conform H.C.L. nr. 174 din 24 aprilie 2003

 

Obiect: aprobarea Contractului de Parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea  Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov în scopul  dezvoltării şi diversificării activităţii Centrului de persoane fără adăpost;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2002;
Analizând expunerea de motive nr. 23.061 din 9 septembrie 2002 a Primarului, prin care s-a propus aprobarea Contractului de Parteneriat între Municipiul Braşov, în calitate de executant al proiectului, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov;
Având în vedere: H.C.L. nr. 188; 189 din 28 mai 2001, privind participarea Primăriei Municipiului Braşov la parteneriatul privind înfiinţarea unui Centru Social de asistenţă Comunitară; H.C.L. nr. 198 din 27 mai 2002, privind aprobarea contractelor de parteneriat pentru realizarea celor 2 proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană "Parteneriat între autorităţile publice şi societatea  civilă pentru asistarea persoanelor fără adăpost" şi "Centrul Social de Asistenţă Comunitară"; Legea nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 42, alin. (4);
In temeiul art. 38, alin. (2), lit. s şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.  Se aprobă  Contractul de Parteneriat între Municipiul Braşov, în calitate de executant al proiectului, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia" Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2.  Se aprobă încheierea contractelor de muncă între Primăria Municipiului Braşov şi personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul Proiectului RICOP - Centrul integrat pentru persoane fără adăpost.

 Art. 3.  Personalul urmează să fie angajat începând cu data de 1 martie 2003 până la data de 30 septembrie 2003, în conformitate cu organigrama prezentată în anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Salarizarea, precum şi obligaţiile angajaţilor şi ale angajatorului către stat se vor asigura din fondurile Proiectului RICOP.

Art. 4.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.