Hotărârea nr. 172/2003

OBIECT: APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EVENIMENTULUI "ZILELE BRASOVULUI" - EDITIA A II-A - 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 2.736 DIN 24 APR

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 172

din data de 24 aprilie 2003

 

 Obiect:  aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului "Zilele Braşovului" - ediţia  a II-a - 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 2.736 din 24 aprilie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea organizării şi desfăşurării evenimentului "Zilele Braşovului" - ediţia a II-a - 2003,
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr.  46/2003, precum şi ale Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001,
 În temeiul art. 38, lit.  f,  g, art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. (1) Se aprobă darea în folosinţă a următoarelor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov pentru desfăşurarea evenimentului "Zilele Braşovului", în perioada 2-4 mai 2003, organizator Consiliul Judeţean Braşov în colaborare cu Fundaţia Transilvania Expres şi S.C. Axix Trading BTL Services S.R.L.:
 - Piaţa Sfatului,
 - B-dul Eroilor - aleea principală pe lungimea Parcul Titulescu,
 - zona Pietrele lui Solomon.
 (2) Pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter cultural artistic organizate de către Consiliul Judeţean Braşov, amplasamentele se vor da în folosinţă gratuită.
 (3) Amplasamentele destinate activităţilor comerciale vor fi puse la dispoziţia organizatorilor în condiţiile H.C.L. nr. 46/2003.

 Art. 2. Organizatorii evenimentului vor constitui o garanţie de bună execuţie, stabilită conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre, pe care o vor depune în contul Serviciului Public Patrimoniu.

 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.