Hotărârea nr. 171/2003

OBIECT: PROPUNEREA TRANSFERARII UNOR CREDITE ÎNTRE SUBCAPITOLELE CAPITOLULUI 63.02 - "SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 171

din data de 24 aprilie 2003

 

 Obiect: propunerea transferării unor credite între subcapitolele capitolului 63.02 - "Servicii    de dezvoltare publică şi locuinţe";

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 24 aprilie 2003,
 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Administrare Străzi din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, înregistrat cu nr. 2739 din 24 aprilie 2003, prin care s-a propus transferarea unor credite în cadrul capitolului bugetar 63.02 - "Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe",
 În temeiul art. 38, lit.  d, cap. II, secţiunea a II-a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă, în cadrul capitolului bugetar 63.02 - "Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe", transferarea la subcapitolul 63.02.04 - poziţia "Deszăpezire" a sumei de 9.000.000.000 lei, după cum urmează:
 - 1.500.000.000 lei de la poziţia "Întreţinerea şi repararea părţii carosabile a drumurilor publice, trotuarelor şi aleilor pietonale" - subcapitolul 63.02.02,
 - 4.000.000.000 lei de la poziţia "Strat rutier realizat prin reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase degradate din carosabil" - subcapitolul 63.02.02,
 - 1.000.000.000 lei de la poziţia "confecţionarea, întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei" - subcapitol 63.02.02,
 - 200.000.000 lei de la poziţia "Achiziţionarea şi montarea componentelor necesare pentru intersecţiile semaforizate existente", subcapitol 63.02.02,
 - 2.300.000.000 lei de la poziţia "Reparaţii curente la echipamentele din iluminatul public" - subcapitolul 63.02.03.
 

 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.