Hotărârea nr. 17/2003

OBIECT: RESPINGEREA ACORDARII ÎNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGATIILOR BUGETARE DATORATE DE S.C. SERCONS S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR. 5.738 DIN 2

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 17

din data de 27 ianuarie 2003

 


Obiect: respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate  de  S.C. SERCONS S.A. Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Referatul nr. 5.738 din 24 ianuarie 2003, al Direcţiei Fiscale Braşov, având ca obiect calcularea punctajului final în vederea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor la bugetul local, restante la data de 31 decembrie 2001 ale societăţii S.C. SERCONS S.A. Braşov;
În conformitate cu prevederile art. 1 şi art. 25 din H.G. nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata  impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se respinge acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare datorate de S.C. SERCONS S.A., reprezentând taxe şi impozite precum şi penalităţi de întârziere şi majorări de întârziere în sumă totală de 826.033.796 lei.


Art. 2.  Primarul municipiului Braşov  şi Direcţia Fiscală Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.