Hotărârea nr. 169/2003

OBIECT: ALOCAREA COTEI DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI BRASOV LA CAPITALUL SOCIAL AL F.C. FOTBAL CLUB BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND SOLICITAREA UNUI GRUP DE CONSILIERI SI A F

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 169

din data de 24 aprilie 2003

 


 Obiect:  alocarea cotei de participare a Municipiului Braşov la capitalul social  al F.C. FOTBAL CLUB BRAŞOV;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,
 Analizând solicitarea unui grup de consilieri şi a F.C. Fotbal Club Braşov nr. 12.845/7 martie 2003, prin care s-a propus alocarea din fondul de rezervă a cotei de participare a Municipiului Braşov la capitalul social al F.C. Fotbal Club Braşov, respectiv suma de 1.150.835 mii lei,
 Având în vedere art. 11, art. 14 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,
 În temeiul art.38, lit. d,  p,  x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă alocarea din fondul de rezervă 70% din cota de participare a Municipiului Braşov la capitalul social al F.C. FOTBAL CLUB  BRAŞOV S.A., respectiv suma de 1.150.835 mii lei.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.