Hotărârea nr. 168/2003

OBIECT: - ESALONAREA LA PLATA PE 12 LUNI CU O PERIOADA DE GRATIE DE 3 LUNI A OBLIGATIILOR DATORATE SI NEACHITATE, REPREZENTÂND CHIRIE SI PENALITATI DE ÎNTÂRZIERE ÎN SUMA DE 225.716.535 LEI, - SCUTIREA DE LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE SI A PEN

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 168

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 264 din 8 decembrie 1999 (locatar S.C. Aerocompozite S.A.). 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând 

      Având în vedere prevederile 

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. 

       ART. 2. 

       ART. 3. 

       ART. 4. 

      ART. 5. 

      ART. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR