Hotărârea nr. 167/2003

OBIECT: SCUTIREA DE LA PLATA A MAJORARILOR SI PENALITATILOR DE ÎNTÂRZIERE ÎN SUMA DE 22.512.216 LEI A S.C. SOVIMAR COMTOUR S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALI

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 167

din data de 24 aprilie 2003

Privind scutirea de la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere în sumă de 22.512.216 lei a S.C. Sovimar Comtour S.R.L. 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând raportul de specialitate nr. 68.012/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, având ca obiect calcularea punctajului final în vederea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor la bugetul local acordate S.C. Sovimar Comtour S.R.L.,

      Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 14 din O.G. nr. 40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, prevederile art. 1, alin. 7, litera c din H.G. nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

      În temeiul art. 38, litera d şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere în sumă de 22.512.216 lei calculate până la data de 8 aprilie 2002, datorate de S.C. Sovimar Comtour S.R.L.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR