Hotărârea nr. 166/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 5 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 34 DIN 24 FEBRUARIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 1.770/2002/2003, PRIN CARE SE PROP

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 166

din data de 24 aprilie 2003

Privind modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 24 februarie 2003. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr.ad. 1.770/2002/2003, prin care se propune respingerea contestaţiei beneficiarilor garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, privind H.C.L. nr. 34/2003;

      Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 24 februarie 2003,

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 24 februarie 2003, astfel:

       "Preţul terenurilor aferente garajelor menţionate la art. 2 din H.C.L. nr. 34/2003, determinat în condiţii de piaţă, este de 25 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 1 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua plăţii".

       ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 24 februarie 2003, modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre, va fi republicată.

      ART. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 34/2003

republicată conform H.C.L. nr. 166/2003

Privind concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, către Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Dumitru, Voicu Florea, Tecău Dorinela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheorghe şi Paraschiv Ioan. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 februarie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1.770/2002, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41,

      Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor),

      În temeiul H.C.L. nr. 21/2000,

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Dumitru, Voicu Floarea, Tecău Dorinela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheorghe şi Paraschiv Ioan asupra imobilelor-garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, construite în baza A.C. nr. 46/1976.

       ART. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41 ce se vor înscrie în C.F. nr. 31.280 cu:

- nr.top. 7586/1/1/1 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Călin Ioan;

- nr.top. 7586/1/1/5 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Dumitru Constandin;

- nr.top. 7586/1/1/6 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Blendea Gheorghe,

- nr.top. 7586/1/1/7 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Ponea Dumitru;

- nr.top. 7586/1/1/8 în suprafaţă de 19,50 către Voicu Florea şi Tecău Dorinela;

- nr.top. 7586/1/1/9 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Enache Victor,

- nr.top. 7586/1/1/10 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Paraschiv Gheorghe;

- nr.top. 7586/1/1/11 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Mititelu Constantin şi Georgeta;

- nr.top. 7586/1/1/12 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Găine Nicolae;

- nr.top. 7586/1/1/13 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Radu Gheorghe,

- nr.top. 7586/1/1/15 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Paraschiv Ioan.

       ART. 3. Se înscrie dreptul de servitute de trecere cu piciorul şi autovehicule în favoarea numerelor top. 7586/1/1/1-7586/1/1/16 ca fonduri dominante asupra nr.top. 7586/2/d/1 ca fond servant.

       ART. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

      ART. 5. Preţul terenurilor aferente garajelor menţionate la art. 2 din H.C.L. nr. 34/2003, determinat în condiţii de piaţă, este de 25 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 1 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua plăţii.

      ART. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR