Hotărârea nr. 165/2003

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 264 DIN 8 DECEMBRIE 1999 (LOCATAR S.C. AEROCOMPOZITE S.A.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 165

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 264 din 8 decembrie 1999 (locatar S.C. Aerocompozite S.A.). 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr.ad. 765/04.02.2003 şi raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 264/08.12.1999 (locatar S.C. Aerocompoziţie S.A.),

      Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 210/2002, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 215/2002, precum şi a prevederilor H.C.L. nr. 287/2002,

      În temeiul art. 38, literele f, g şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă încheierea actului adiţional la contractul de închiriere nr. 264 din 8 decembrie 1999, încheiat între Municipiul Braşov, în calitate de locator şi S.C. Aerocompoziţie S.A., în calitate de locatar, prezentat în anexa parte integrantă la prezenta.

      ART. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

ANEXĂ

la H.C.L. nr. 165/2003

 

ACT ADIŢIONAL NR. _________ din ___________

la contractul de închiriere nr. 264 din 8 decembrie 1999 privind închirierea terenului situat în municipiul Braşov, intersecţia Calea Bucureşti - str. Berzei pentru amplasare ansamblu panou publicitar - ceas public

 

Art. 1. Capitolul I - "Părţile Contractante" din contractul de închiriere nr. 264/08.12.1999 se modifică astfel, în temeiul H.C.L. nr. 210/2002, republicată conform H.C.L. nr. 215/2002:

Prezentul contract se încheie între:

1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV prin Serviciul Public Patrimoniu, reprezentat de dl. Loga Mugur - Director, cu sediul în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 64, telefon/fax nr. 0268/477636, având cont nr. 50.06.14836210 deschis la Trezoreria Municipiului Braşov şi cod fiscal 14836210, în calitate de LOCATOR,

şi

2. S.C. AEROCOMPOZIŢIE S.A., cu sediul în Braşov, judeţul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 94, tel/fax 0268/428643, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/08/880/1992, cod fiscal R 1133293, având cont nr. 2511.000008500279 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de dl. Traian Vasvari - Director General, identificat prin B.I. seria D.A. nr. 765280, în calitate de LOCATAR.

Prezentul contract şi act adiţional s-a încheiat în conformitate cu H.C.L. nr. 252/1998 şi H.C.L. nr. 165/24.04.2003.

Art. 2. Se modifică articolul 5.1., astfel:

5.1. Plata chiriei se face în contul locatorului, deschis la Trezoreria municipiului Braşov, nr. 21220207/14836210, începând cu data de 04.08.2000 (data obţinerii autorizaţiei de construcţiei nr. 807/2000).

ARt. 3. Se modifică articolul 8.4., astfel:

Art. 8.4. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau participarea cu bunul în vederea înviinţării de societăţi comerciale sau asociaţii în participaţiune, precum şi cesiunea contractului, în tot sau în parte, către alte persoane fizice sau juridice.

Art. 4. Se completează capitolul 11 "Dispoziţii finale" din contractul de închiriere, cu două noi articole, care vor avea următorul conţinut:

Art. 11.3 În cazul raportării monedei naţionale la o altă valută, de către Banca Naţională a României, preţul de închiriere se va raporta la nou aparitate comunicată de către BNR, începând cu luna următoare comunicării acesteia.

ARt. 11.4. Dacă ulterior încheierii contractului, locatorul devine plătitor de T.V.A., locatarul va suporta majorarea chirieri cu valoarea T.V.A., începând cu data la care locatorul devine plătitor de T.V.A.".

ARt. 5. Celelalte prevederi din contractul de închiriere rămân neschimbate.

Art. 6. Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi _______________, în patru exemplare de o valoare egală, un exemplar pentru locatar şi trei exemplare pentru locator, fiecare exemplar conţinând 2 (două) pagini.