Hotărârea nr. 164/2003

OBIECT: APROBAREA CESIONARII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE A TERENURILOR, DE CATRE ACTUALII LOCATARI UNOR TERTE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ÎN CAZUL VÂNZARII CONSTRUCTIILOR PROVIZORII LEGAL AMPLASATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 164

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobarea cesionării contractelor de închiriere a terenurilor, de către actualii locatari unor terţe persoane fizice sau juridice, în cazul vânzării construcţiilor provizorii legal amplasate. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr.ad. 1.812/2003 şi raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea cesionării contractelor de închiriere a terenurilor, de către actualii locatari unor terţe persoane fizice sau juridice, în cazul vânzării construcţiilor provizorii legal amplasate;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Contractele de închiriere pentru terenurile pe care se găsesc legal amplasate construcţii provizorii se pot transmite de către locatar prin cesiunea contractului, în condiţiile următoare:

       - numai în cazul vânzării construcţiilor provizorii de către actualii locatari unor terţe persoane fizice sau juridice;

       - atât vânzătorul cât şi cumpărărtorul construcţiei provizorii vor prezenta un certificat de neurmărire fiscală eliberat de Direcţia Fiscală Braşov, nu mai vechi de 30 zile, din care să rezulte că nu există datorii la bugetul local;

       - noul proprietar al construcţiei are obligaţia ca în termen de maxim 6 luni de la semnarea actului adiţional la contractul de închiriere să reamenajezue şi să modernizeze construcţia, astfel încât aceasta să corespundă din punct de vedere arhitectural şi urbanistic normelor legale actuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001;

       - noul proprietar al construcţiei va respecta în totalitate prevederile contractului de închiriere asupra terenului care face obiectul cesiunii.

       ART. 2. Cesiunea contractului de închiriere, pentru fiecare caz în parte, se poate face numai cu acordul locatorului, respectiv cu avizul favorabil al Comisiei de Monitorizare, Control Coordonare constituită conform H.C.L. nr. 287/2002.

       ART. 3. (1) În cazul în care locatarul procedează la cesionarea contractului de închiriere sau vânzarea construcţiei provizorii fără acordul locatorului şi fără îndeplinirea condiţiilor stipulate la art. 1, contractul de închiriere se va considera reziliat de drept, începând cu data efectuării cesiunii contractului sau vânzării construcţiei, iar proprietarul construcţiei provizorii va proceda la eliberarea terenului în termen de 10 zile, în caz contrar urmând a fi sancţional conform prevederilor art. 7, litera c din H.C.L. nr. 46/2003.

          (2) Locatorul nu va fi obligat în nici un fel faţă de cesionar sau faţă de noul proprietar al construcţiei dacă nu s-au respectat dispoziţiile art. 1 şi art. 2.

       ART. 4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 171/2002, precum şi orice altă dispoziţie contrară.

      ART. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR