Hotărârea nr. 163/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 44/2003 PRIVIND APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII, A UNUI NUMAR DE 7 TERENURI DESTINATE AMPLASARII DE MASINI POP-CORN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA D

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 163

din data de 24 aprilie 2003

Privind modificarea H.C.L. nr. 44/2003, privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea încheierii, a unui număr de 7 terenuri destinate amplasării de maşini pop-corn. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând raportul de specialitate nr. 1.405 din 2 aprilie 2003 al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind modificarea H.C.L. nr. 44/2003, privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui număr de 7 terenuri destinate amplasării de maşini pop-corn,

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001,

      În temeiul art. 38, literele f, g, art. 46 şi art. 125 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 44/2003, care va avea următorul conţinut:

       "Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a următoarelor terenuri, destinate amplasării de maşini pop-corn:

        1. Parcul Nicolae Titulescu (1)          C.U. nr. 2209 din 25.04.2002

        2. Parcul Nicolae Titulescu (2)          C.U. nr. 5579 din 16.10.2002

        3. Str. Republicii nr. 55                C.U. nr. 6078 din 13.11.2002

        4. Str. Republicii nr. 14                C.U. nr. 6905 din 16.12.2002

        5. Piaţa Sfatului nr. 9                  C.U. nr. 6077 din 13.11.2002

        6. Piaţa Sfatului nr. 6                  C.U. nr. 3345 din 25.06.2002

        7. Livada Poştei - capăt linie R.A.T.    C.U. nr. 6074 din 13.11.2002

       ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2003, modificată conform art. 1, va fi republicată.

      ART. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 44/2003

republicată conform H.C.L. nr. 163/2003

Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui număr de 7 terenuri destinate amplasării de maşini pop-corn. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 februarie 2003,

      Analizând raportul de specialitate nr. 242 din 16 ianuarie 2003 al Serviciului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii, a unui număr de 7 terenuri destinate amplasării de maşini pop-corn;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001,

      În temeiul art. 38, litera f, art. 46 şi art. 125, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a umrătoarelor terenuri, destinate amplasării de maşini pop-corn:

    1. Parcul Nicolae Titulescu (1)          C.U. nr. 2209 din 25.04.2002

       ART. 2. Terenurile aprobate conform art. 1 vor fi închiriate în următoarele condiţii:

       - Durata închirierii: 1 an, cu condiţia respectării prevederilor H.C.L. nr. 42/1992;

       - Suprafaţa terenului: - 2 m.p.;

       - Preţul de plecare al licitaţiei este cel prevăzut de Hotărârea Consiliului Local privind taxele şi impozitele locale, aflată în vigoare.

      ART. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

        2. Parcul Nicolae Titulescu (2)          C.U. nr. 5579 din 16.10.2002

        3. Str. Republicii nr. 55                C.U. nr. 6078 din 13.11.2002

        4. Str. Republicii nr. 14                C.U. nr. 6905 din 16.12.2002

        5. Piaţa Sfatului nr. 9                  C.U. nr. 6077 din 13.11.2002

        6. Piaţa Sfatului nr. 6                  C.U. nr. 3345 din 25.06.2002

        7. Livada Poştei - capăt linie R.A.T.    C.U. nr. 6074 din 13.11.2002