Hotărârea nr. 162/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL EROILOR NR. 3, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. TARTALAU S.R..L; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANALIZÂ

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 162

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Eroilor nr. 3, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar S.C. Tartalau S.R.L. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1.831/2003, privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Eroilor nr. 3, în vederea extinderii construcţiilor existente către S.C. Tartalau S.R.L.,

      Având în vedere prevederile art. 12, litera e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, B-dul Eroilor nr. 3, identificat prin C.F. nr. 28788, cu nr.top. 6461/1, 6462/1, 6463/1, 6465/1, 6458/1, 6457/1, în suprafaţă de 152 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către S.C. Tartalau S.R.L.

       ART. 2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă conform concluziei din raportuld e evaluare tehnică întocmit de ing. ec. Larion Decebal, este de 102 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 102 USD/m.p.:25 ani = 4,08 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

       ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

       ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 1897/2003 este pentru construire garaje, atelier întreţinere incintă şi închidere sistem climatic (agregat) existent, în extindere la imobilul înscris în C.F. nr. 6510 provizorie la A+2, 3, 4.

      ART. 5. Contractul de concesiune se va încheia numai după îndeplinirea condiţiilor cuprinse în C.U. nr. 1897/2003.

      ART. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR